ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αναμένεται η νέα δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων».

Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ με το μέγιστο 76% να αποτελεί δημόσια δαπάνη. Η δράση παρέχει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ενίσχυσης υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναβαθμίσουν – ισχυροποιήσουν τις απαραίτητες εταιρικές δομές και προϋποθέσεις για την στήριξη κυρίως του εξωστρεφούς προσανατολισμού.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στους τρεις βασικούς στόχους της δράσης συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

 1. Η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων με εξαγωγική δυναμική. Γι’ αυτό το λόγο τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στο πρόγραμμα (έως 75%) συνδέονται με εξαγωγικές επιδόσεις.
 2. Η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για αναζήτηση νέων αγορών. Εκεί, αποδίδονται τα υψηλά ποσοστά ενίσχυσης (έως 75%) για την κατηγορία που αφορά σε συστήματα πιστοποίησης – τυποποίησης, υιοθέτησης προτύπων ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών.
 3. Η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη νέου προσωπικού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εννέα τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

 1. Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 2. Ενέργεια
 3. Εφοδιαστική Αλυσίδα
 4. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 5. Περιβάλλον
 6. Τουρισμός (επιλέξιμοι είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ 55.10 -ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα)
 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 8. Υγεία
 9. Υλικά-Κατασκευές

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι μεταξύ 30.000€ ευρώ και 120.000 € ευρώ.

Σημειώνεται πως πρόταση, η οποία θα κατατεθεί στο πλαίσιο της δράσης, με προϋπολογισμό μικρότερο από 30.000 ευρώ, θα κρίνεται μη επιλέξιμη εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί. Εφόσον το έργο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 120.000 ευρώ, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίησή του.

Παρακάτω, ακολουθεί μία σειρά παραδειγμάτων με επενδυτικά σχέδια που μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης, προκειμένου να γίνει καλύτερα αντιληπτό το χρηματοδοτικό σχήμα που τη διατρέχει:

-Το ανώτατο ποσό επιδότησης μπορεί να το διεκδικήσει μία επιχείρηση που το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης είχε ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 20%. Αυτή, θα πρέπει να καταθέσει επενδυτικό σχέδιο, ύψους 120.000 ευρώ, το οποίο κατά 80% θα αφορά σε συστήματα πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμού, τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων (96.000 ευρώ) και κατά 20% σε μισθολογικό κόστος (24.000 ευρώ). Για την πρώτη κατηγορία δαπανών, θα λάβει 72.000 ευρώ, αφού το ανώτατο ποσοστό επιδότησης είναι το 75%, ενώ θα ενισχυθεί οικονομικά με ακόμη 19.200 ευρώ για τη πρόσληψη νέου προσωπικού (επιδότηση 80%). Με αυτά τα δεδομένα το μέγιστο ποσό οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 91.200 ευρώ και αντίστοιχα το μέγιστο ποσοστό επιδότησης σε 76%.

-Επενδυτικό σχέδιο, ύψους 120.000 ευρώ, το οποίο αφορά αποκλειστικά στη δεύτερη κατηγορία δαπάνης (συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων) από επιχείρηση που το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης έχει ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 20%, λαμβάνει επιδότηση 75%, η οποία μεταφράζεται σε 90.000 ευρώ. Αντίστοιχο σχέδιο ύψους 100.000 ευρώ επιχορηγείται με 75.000 ευρώ, έργο με συνολικό προϋπολογισμό 50.000 ευρώ χρηματοδοτείται με 37.500 ευρώ κ.ο.κ.

-Εργο με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ (κατατέθηκε από επιχείρηση η οποία το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης είχε ποσοστό εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 10% και ίσο ή μικρότερο του 20%) που σχετίζεται, αποκλειστικά, με αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού και παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, θα λάβει επιχορήγηση 60.000 ευρώ (60% επιδότηση), οπότε θα κληθεί ο δικαιούχος να καλύψει τα υπόλοιπα 40.000 ευρώ με ιδία συμμετοχή.

-Σχέδιο ύψους 85.000 ευρώ, το οποίο κατά 35% αφορά σε δαπάνες συστημάτων πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμού και τυποποίησης (29.750 ευρώ), κατά 25% σε έξοδα για την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (21.250 ευρώ), κατά 20% σε τεχνικές μελέτες μηχανικού (17.000 ευρώ) και κατά 20% ακόμα σε μισθολογικό κόστος εργαζομένων (17.000 ευρώ) θα ενισχυθεί με 51.850 ευρώ, αφού σε κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών τα ανώτατα ποσοστά επιδότησης διαμορφώνονται σε 70%, 50%, 50% και 70% αντίστοιχα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη περίοδο ενίσχυσης είναι:

 • αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας
 • συστήματα πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας
 • σχεδιασμός-τυποποίηση-πιστοποίηση προϊόντων
 • τεχνικές μελέτες μηχανικών
 • σύνταξη και την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • μισθολογικό κόστος εργαζομένων

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρόσκληση του προγράμματος «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο (10) του Οκτωβρίου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος .

H επιχείρηση μας μπορεί να αναλάβει την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου και την υποβολή του στη διαχειριστική αρχή. Κατά τη διάρκεια σύνταξης του επενδυτικού σχεδίου οι σύμβουλοί μας –με τη μεγάλη εμπειρία τους- καθοδηγούν τον επενδυτή ούτως ώστε να συγκεντρώσει ορθά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και να μεγιστοποιήσει το όφελος από την βαθμολογία και κατά συνέπεια να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την βέλτιστη καθοδήγηση σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας.

Περισσότερα άρθρα...