ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

 imagehandlerΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω», που αναμένεται να ανακοινωθεί το αμέσως προσεχώς διάστημα, θα χρηματοδοτεί τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις καθώς και άλλους τρόπους προώθησης των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό να ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη).

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων του κλάδου της μεταποίησης, αφού με την αύξηση των εξαγωγών τονώνεται η απασχόληση, η αλυσίδα αξίας μεγαλώνει με πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε άλλους κλάδους δραστηριότητας και οι επιχειρήσεις αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους στο εξωτερικό και αναβαθμίζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων τους για να ανταπεξέλθουν στον έντονο ανταγωνισμό στο διεθνές περιβάλλον.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα ή που προτίθενται να αναπτύξουν και δραστηριοποιούνται στους 9 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας με συμμετοχή σε εκθέσεις , επιχειρηματικές αποστολές κ.λπ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα (ανά εμπορική έκθεση / επιχειρηματική αποστολή) συνολικού προϋπολογισμού ύψους μέχρι 36.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 50% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για συμμετοχή των δικαιούχων σε εμπορικές εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές. Η συμμετοχή πρέπει να αφορά:

 1. είτε στην προώθηση υπαρχόντων προϊόντων της επιχείρησης σε νέες αγορές,
 2. είτε στην προώθηση νέων προϊόντων της επιχείρησης σε αγορές που ήδη δραστηριοποιείται.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας:

 • Κόστος συμμετοχής
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και εξοπλισμός αυτού
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων
 • Διερμηνεία – γραμματειακή υποστήριξη
 • Άλλες δαπάνες σχετικές με την έκθεση

Συμμετοχή σε Επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό:

 • Κόστος εγγραφής/συμμετοχής
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής του εκπροσώπου της επιχείρησης που θα συμμετέχει στην επιχειρηματική αποστολή,
 • Κόστος ενοικίασης αίθουσας για την πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων
 • Κόστος παρουσίασης της εταιρίας και οργάνωσης εξατομικευμένων B2B συναντήσεων
 • Διερμηνεία – γραμματειακή υποστήριξη
 • Κόστος μεταφοράς δειγμάτων
 • Άλλες δαπάνες σχετικές με την αποστολή (στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στο διοργανωτικό κόστος συμμετοχής).

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗ – ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρόσκληση του προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω» αναμένεται να εκδοθεί το Β’ εξάμηνο του 2017.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος .

H επιχείρηση μας μπορεί να αναλάβει την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου και την υποβολή του στη διαχειριστική αρχή. Κατά τη διάρκεια σύνταξης του επενδυτικού σχεδίου οι σύμβουλοί μας –με τη μεγάλη εμπειρία τους- καθοδηγούν τον επενδυτή ούτως ώστε να συγκεντρώσει ορθά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και να μεγιστοποιήσει το όφελος από την βαθμολογία και κατά συνέπεια να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.

 

Περισσότερα άρθρα...