Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων

defineespa2014square

Αναμένεται η νέα δράση με τίτλο « Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για την Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα ». Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 40 εκ. ευρώ. Η δημόσια δαπάνη θα ανέρχεται σε 16 εκ. ευρώ ανάλογα με την κατανομή των πάρκων, τα οποία θα υποστηριχθούν, ανά περιφέρεια και τα άρθρα του ΕΚ 651/2014 που θα εφαρμοσθούν.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η νέα δράση επιχειρεί να προσανατολίσει και κινητοποιήσει τους επιχειρηματικούς φορείς προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και λειτουργίας οργανωμένων Επιχειρηματικών Πάρκων διαφόρων κατηγοριών με βάση τις διατάξεις και ορισμούς του Ν.3982/2011.

Αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία σύγχρονων επιχειρηματικών και βιομηχανικών υποδομών, καθώς ακόμη και υποδομών logistics στις διάφορες περιφέρεις της χώρας, με αποτέλεσμα την ενεργή υποστήριξη των τοπικών οικονομιών. Ταυτόχρονα προσδίδει «πράσινο χαρακτήρα» στις δραστηριότητες και βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όσων κατοικούν πλησίον.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε φορείς διαχείρισης επιχειρηματικών πάρκων. Ο εκάστοτε δυνητικός/οι δικαιούχος/οι θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

Α) Να είναι νομικό /α πρόσωπο/α και να αποτελεί/ουν Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 45 του ν.3982/11, δηλαδή να αποτελεί νομικό πρόσωπο που έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας του ν. 2190/1920 (Α’ 37) και αναλαμβάνει τη σύνταξη και υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου ανάπτυξης και τη διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου μέχρι τη μεταβίβασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/11, και να πληροί εν γένει τις λοιπές προϋποθέσεις του Ν.3982/2011.

Β) Να είναι Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜμΕ).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες ενέργειες είναι όσες αναφέρονται στην υπ’ αρ. Φ/Α/15.3/οικ.3453/257/13-3-2013 (ΦΕΚ 702 Β) ΥΑ σε συνδυασμό με τους περιορισμούς του κανονισμού 651/2014 και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 51 του Ν. 3982/2011 αφορούν ενδεικτικά σε:

 • εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου, μελετών και σχεδίων υποδομών, πράξεων εφαρμογής, κατασκευή έργων υποδομής και κοινόχρηστων υποστηρικτικών και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων,
 • διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
 • δαπάνες για ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις,
 • δαπάνες για κοινές υπηρεσίες των επιχειρηματικών πάρκων,
 • δαπάνες στον εξοπλισμό ηλεκτρονικής παρακολούθησης,
 • έλεγχο διαχείρισης των υποδομών και χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής,
 • δαπάνες έργων υδροληψίας μέσα και έξω από τα όρια των επιχειρηματικών πάρκων,
 • δαπάνες σύνδεσης με ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα,
 • δαπάνες δημιουργίας marketplace για την προώθηση των προϊόντων των επιχειρήσεων του επιχειρηματικού πάρκου,
 • δαπάνες για την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων μέσα και έξω από το πάρκο,
 • δαπάνες για την εξυγίανση του εδάφους από προγενέστερη ρύπανση,
 • δαπάνες αποκατάστασης του περιβάλλοντος,
 • δαπάνες έργων εξωτερικών υποδομών και σύνδεσης με οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες,
 • δαπάνες κτήσης γης σε ποσοστό μέχρι 10% του κόστους των τεχνικών έργων.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η  έναρξη  της  ηλεκτρονικής  υποβολής  αναμένεται Σεπτέμβριο 2016.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος .

H επιχείρηση μας μπορεί να αναλάβει την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου και την υποβολή του στη διαχειριστική αρχή. Κατα τη διάρκεια σύνταξης του επενδυτικού σχεδίου οι σύμβουλοί μας –με τη μεγάλη εμπειρία τους- καθοδηγούν τον επενδυτή ούτως ώστε να συγκεντρώσει ορθά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και να μεγιστοποιήσει το όφελος από την βαθμολογία και κατά συνέπεια να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την βέλτιστη καθοδήγηση σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας.

Περισσότερα άρθρα...