Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Μεσαίου Μεγέθους

defineespa2014square

Αναμένεται η νέα δράση  «Σύγχρονη Μεταποίηση». Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 100 εκ ευρώ με το 40% να αποτελεί δημόσια δαπάνη. Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 250.000-3.000.000 €. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΚ 651/2014. Τα Ποσοστά που ορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων : Για μικρές: 30%-45% (ανάλογα με την Περιφέρεια), Για μεσαίες: 20-35% (ανάλογα με την Περιφέρεια).

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η εν λόγω δράση έχει ως στόχο τον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της μεταποίησης της Ελληνικής Βιομηχανίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες με εξωστρεφή προσανατολισμό.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση Ενεργές μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 50-250 άτομα και υπό σύσταση επιχειρήσεις, επιλέξιμων ΚΑΔ σε στρατηγικούς τομείς δραστηριότητας, πρωτίστως μεταποιητικές δραστηριότητες ή στην εφοδιαστική αλυσίδα και είναι οι εξής:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • Υλικά / Κατασκευές,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία.

Υπάρχουν τρεις επιλογές για τις επιχειρήσεις σχετικά με την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα αυτό:

 • Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.

Θα επιλέγονται δράσεις μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης των επιχειρήσεων με νέες η υπό δοκιμή διαδικασίες, νέα προϊόντα και εισαγωγή στην διαδικασία παραγωγής και/η διάθεσης με διαδικασίες υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Θα υποστηρίζονται δράσεις προς την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών για να καλυφθούν άμεσες επιχειρηματικές ανάγκες, για παράδειγμα συνεργασίες επιχειρήσεων και, επιπλέον, για να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να μειωθεί το παραγωγικό κόστος και το κόστος διάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών.

 • Ψηφιακή Βιομηχανία

Στοχεύει στην ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, καθώς και του σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Προωθεί τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε αλυσίδες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ειδικά εάν αυτές έχουν δια-περιφερειακή ή διεθνή διάσταση.

 • Ενεργειακή αποτελεσματικότητα για ΜμΕ

Στηρίζονται οι ΜμΕ για να βελτιώσουν την παραγωγική τους διαδικασία σε ενεργειακό επίπεδο και να προετοιμασθούν έτσι ώστε να εφαρμόσουν στο μέλλον κοινοτικά ενεργειακά πρότυπα πάνω στον τομέα της ενεργειακής κατανάλωσης στην παραγωγική διαδικασία προϊόντων και υπηρεσιών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η  έναρξη  της  ηλεκτρονικής  υποβολής  αναμένεται Σεπτέμβριο 2016.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος .

H επιχείρηση μας μπορεί να αναλάβει την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου και την υποβολή του στη διαχειριστική αρχή. Κατα τη διάρκεια σύνταξης του επενδυτικού σχεδίου οι σύμβουλοί μας –με τη μεγάλη εμπειρία τους- καθοδηγούν τον επενδυτή ούτως ώστε να συγκεντρώσει ορθά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και να μεγιστοποιήσει το όφελος από την βαθμολογία και κατά συνέπεια να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την βέλτιστη καθοδήγηση σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας.

Περισσότερα άρθρα...