Αναστέλλονται οι δεσμευτικές προθεσμίες σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και της λήψης έκτακτων μέτρων για την οικονομία της χώρας και την αγορά εργασίας, αποφασίστηκε η οριζόντια αναστολή όλων των δεσμευτικών προθεσμιών για 12 Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του ΕΠΑνΕΚ. Η απόφαση αφορά προθεσμίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση, την υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, όπως είναι ενδεικτικά η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών για τις αξιολογήσεις, οι υποβολές αιτημάτων πιστοποίησης και επαλήθευσης πράξεων κ.α.

Οι Δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες:

– Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

– Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

– Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

– Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

– Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – B’ κύκλος

– Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

– Επιχειρούμε έξω – Υποστήριξη διεθνούς προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό

– Eργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

– Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

– Ψηφιακό Βήμα

– Ψηφιακό ‘Αλμα

– Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Περισσότερα άρθρα...