Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

defineespa2014square

Αναμένεται η νέα δράση με τίτλο «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας». Το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού είναι 30 εκ. ευρώ, από τα οποία το 50% είναι δημόσια δαπάνη.

Κατά επενδυτικό σχέδιο το ύψος του προϋπολογισμού είναι από 250.000 ευρώ ως 2.500.000 ευρώ.

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται στα πλαίσια του Κανονισμού ΕΚ 651/2014. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΚ 651/2014.

Ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης (μικρή, μεσαία κ.λπ.) και την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης η χρηματοδότηση γίνεται με ποσοστά από 35% ως 70% βάσει του άρθρου 47 του ΕΚ 651/201.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Με την συγκεκριμένη δράση, χρηματοδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την εμπορική αξιοποίηση αποβλήτων σε στερεή, υγρή η αέρια μορφή καθώς και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η δράση αποσκοπεί στην δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας, με την εφαρμογή αυτής θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου μέσω της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «περιβάλλον» ο οποίος αποτελεί έναν από τους (9) Εθνικούς Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ και, επιπλέον, βοηθάει στην δημιουργία αλυσίδων αξίας, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο την πλήρη και ανταγωνιστική στήριξη όλων των επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα επενδυτικα σχέδια θα εμπίπτουν κατά NACE 2008 στις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
  • Επεξεργασία λυμάτων
  • Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
  • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
  • Παραγωγή βιοαέριου από αγροτικές πρώτες ύλες
  • Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών, υγρών ή αέριων)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η  έναρξη  της  ηλεκτρονικής  υποβολής  αναμένεται Σεπτέμβριο 2016.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος .

H επιχείρηση μας μπορεί να αναλάβει την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου και την υποβολή του στη διαχειριστική αρχή. Κατά τη διάρκεια σύνταξης του επενδυτικού σχεδίου οι σύμβουλοί μας –με τη μεγάλη εμπειρία τους- καθοδηγούν τον επενδυτή ούτως ώστε να συγκεντρώσει ορθά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και να μεγιστοποιήσει το όφελος από την βαθμολογία και κατά συνέπεια να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την βέλτιστη καθοδήγηση σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας.

 

Περισσότερα άρθρα...