ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.4342/2015

Στις 9/11/2015 δημοσιεύθηκε ο Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143Α/9-11-2015), ο οποίος αποτελεί την εναρμόνιση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. Στόχος αποτελεί η θέσπιση πλαισίου μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης προκειμένου η Ελλάδα να συνεισφέρει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου 2020 της Ένωσης για είκοσι τις εκατό (20%) στην ενεργειακή απόδοση και να προετοιμάσει το έδαφος για περεταίρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης πέραν της προαναφερόμενης χρονολογίας. Επιπλέον, μέσω αυτού, θεσπίζονται ενδεικτικοί εθνικοί στόχοι ενεργειακής απόδοσης για το 2020, μέτρα για την προώθησή τους και κανόνες που αποσκοπούν στην υπερνίκηση των αδυναμιών της αγοράς ενέργειας που παρεμποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασμό και τη χρήση ενέργειας.

Ο Νόμος καλύπτει όλους τους τομείς της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, δηλαδή τον οικιακό τομέα, τη βιομηχανία, τις μεταφορές (εκτός αερομεταφορών και ακτοπλοΐας), τον τριτογενή τομέα, τις ένοπλες δυνάμεις και τη γεωργία, καθώς επίσης και τον ενεργειακό εφοδιασμό και προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  1. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ (επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 250 εργαζομένους και των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ) υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόμενο µε ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο από ενεργειακούς ελεγκτές εντός 1 έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε νέο έλεγχο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 4 ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.
  2. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα µε τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα  (π.χ. ISO 50001), εξαιρούνται από τις απαιτήσεις για έλεγχο από ενεργειακούς ελεγκτές, υπό τον όρο ότι το εν λόγω Σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτημα VΙ του Νόμου.
  3. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και δεν συμμορφώνονται με τη σχετική υποχρέωση, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
  4. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θεσπίζεται καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, με το οποίο εξασφαλίζεται ότι οι διανομείς ενέργειας ή/ και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που ορίζονται ως υπόχρεα μέρη όπως, των διανομέων ενέργειας ή/και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας ή/και των διανομέων καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές ή/και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης καυσίμων που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, επιτυγχάνουν έναν σωρευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 (π.χ. μέσω ετήσιων εξοικονομήσεων ενέργειας 1,5%) των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανομέων ενέργειας είτε όλων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας).

Οι επιχειρήσεις έχουν εναλλακτικά τη δυνατότητα να εφαρμόσουν Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, το οποίο να πιστοποιηθεί κατά ISO 50001 και να απαλλαχθούν από την υποχρέωση να δεχθούν ενεργειακούς ελέγχους από ενεργειακούς επιθεωρητές.

Ταυτόχρονα, με τη χρήση λογισμικού μπορούν να συγκεντρώνουν δεδομένα και να αναλύουν την ενεργειακή τους κατανάλωση με πραγματικά στοιχεία.
Ακόμη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ενθαρρύνονται για την υιοθέτηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, καθόσον εξοικονομούν πόρους και αποδίδουν οφέλη στην επιχείρηση.
Με την επιλογή αυτή, οι επιχειρήσεις έχουν τα εξής οφέλη:

  • Αναπτύσσουν τις δικές τους μεθόδους αξιολόγησης και βελτίωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, στα πλαίσια ενός διαχειριστικού συστήματος ISO, το οποίο μπορεί να ενοποιηθεί με τα υφιστάμενα και να αντιμετωπίζεται στα πλαίσια των ετήσιων επιθεωρήσεων ISO
  • Δεν θα δεχθούν τις ενεργειακές επιθεωρήσεις του ν.4342/2015, οι οποίες θα διενεργούνται από επιθεωρητές οριζόμενους από το αρμόδιο Υπουργείο και χωρίς απόλυτα σαφείς και προκαθορισμένους κανόνες και πρότυπα ελέγχου (αφορά τις μη ΜΜΕ)
  • Αποκτούν ένα πραγματικό εργαλείο μείωσης του λειτουργικού κόστους που διαρκώς θα οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με τη χρήση λογισμικού
  • Τεκμηριώνουν πλήρως το κεφάλαιο της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 στους μη οικονομικούς απολογισμούς που είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν κάθε έτος, με στοιχεία που προκύπτουν από το λογισμικό
  • Ενισχύουν την εταιρική εικόνα, καθώς η συστηματική εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υποχρέωση όλων μας προς τις επερχόμενες γενιές
  • Αυξάνουν την πιθανότητα χρηματοδότησης από χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως του προγράμματος ΣΕΣ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, ως ΜΜΕ ορίζεται σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ, η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Περισσότερα άρθρα...