Ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων για τα 4 πρώτα προγράμματα του ΕΣΠΑ

espa1420_logo

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων και για τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). 

Η Define Solutions Ltd., ανέλαβε τη διαχείριση ενός σημαντικού αριθμού επενδυτών, οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν το όραμα για την επιχείρηση τους. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα κάτωθι μεγέθη:

 • Διαχείριση επενδυτικών σχεδίων στην Περιφέρεια Αττικής ύψους 5.000.000,00 €,
 • Υποβολή του 2% των συνολικών προτάσεων που κατατέθηκαν, στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»,
 • Υποβολή του 3% των συνολικών προτάσεων που κατατέθηκαν, στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Η Define Solutions Ltd., ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές για τις αναμενόμενες δράσεις των επομένων μηνών προκειμένου να προετοιμαστούν ορθά και να βελτιώσουν τις πιθανότητες επιλεξιμότητας των επενδυτικών τους σχεδιών. Οι αναμενόμενες δράσεις που εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ είναι οι εξής:

 1. Η προκήρυξη του Β κύκλου των τεσσάρων ήδη υλοποιηθέντων δράσεων («Αναβάθμιση ΠΜ&Μ υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»).
 2. Αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων σε επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση έχει ήδη δημοσιευθεί.
 3. Δράση για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters) με στόχο τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, με συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου.
 4. Δράση για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου.
 5. Δράση για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων.
 6. Στο τέλος του 2016 αναμένεται η προκήρυξη προγράμματος προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση με τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα.
 7. Την ίδια χρονική περίοδο, προβλέπεται πρόγραμμα προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν στην αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων.
 8. Τέλος, με συνολικό προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ, θα ενισχυθούν συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

Η Define Solutions Ltd., με την πλούσια εμπειρία και το εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την καθοδήγηση της εταιρείας σας προκειμένου να προετοιμαστεί και να υποβάλλει με επιτυχία αίτηση υπαγωγης στις νέες δράσεις.

Περισσότερα άρθρα...