Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ DEFINE SOLUTIONS LTD

H Define Solutions Ltd με μακροχρόνια εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο, έχοντας αναπτύξει συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και συστήματα υγείας και ασφάλειας για περισσότερες από δεκαπέντε επιχειρήσεις, ανέλαβε και διεκπεραίωσε με επιτυχία το έργο, για το σχεδιασμό και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, το σχεδιασμό και ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 :2004 & και το σχεδιασμό και ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία (OHSAS) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008, για την κατασκευαστική εταιρεία Ηλίας Μπούρας & Σία Ε.Ε. Η επιχείρηση κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης πιστοποιήθηκε και για το σύνολο των συστημάτων από την DQS Hellas Ltd.

Περισσότερα άρθρα...