ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με 4 Πρότυπα ISO 9001-45001-37001-14001

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε η μεγαλύτερη ανώνυμη εταιρεία στον τομέα της ενέργειας, (τρίτη σε θέση ανάμεσα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και με προσωπικό που ανέρχεται στα 6.445 άτομα (τακτικό προσωπικό), πιστοποίησε επιτυχώς την διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών, τον Τομέα Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και τον Κλάδο Ασφάλειας εργασίας στα πρότυπα ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 και 14001:2015 αντίστοιχα.

Η Διεύθυνση  Οικονομικών Λειτουργιών της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ως αποστολή έχει την βέλτιστη διαχείριση των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και διαθεσίμων της Εταιρεία καθώς και την διασφάλιση των χρηματορροών της. Πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα πιστοποίησης ISO 37001:2016 που σχετίζεται με την Πολιτική κατά της Διαφθοράς και της Απάτης.

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί σαφές μήνυμα ότι ο Οργανισμός δίνει έμφαση και διακατέχεται από ήθος και δέσμευση τιμής απέναντι στους καταναλωτές που χρόνια τώρα τον εμπιστεύονται.

Η επιθεώρηση και η πιστοποίηση του Οργανισμού πραγματοποιήθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA στις 16/12/2019.

O Τομέας Ασφάλειας Εγκαταστάσεων σκοπό έχει αφενός την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, των κτηρίων, των λοιπών περιουσιακών στοιχείων αλλά και του εργατικού προσωπικού του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Πιστοποιήθηκε επιτυχώς με το πρότυπο 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στις 31/10/2019 από τον Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης TUV HELLAS.

Ο Κλάδος Ασφάλειας Εργασίας του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) παρέχει υπηρεσίες για τα θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι απασχολούνται σε 58 μονάδες πανελλαδικά. Απασχολεί εξειδικευμένους Τεχνικούς Ασφαλείας και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) της ΔΕΗ ΑΕ.

Πιστοποιήθηκε κατά ISO 45001:2018 – Σύστημα διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και κατά ISO 14001:2015 – Σχεδιασμός και την Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο στις 31/10/2019 από τον Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης TUV HELLAS.

Οι νέες πιστοποιήσεις του Τομέα καταστούν σαφή τη δέσμευση της Εταιρίας για τη συμμόρφωση του Οργανισμού με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

 

Η DEFINE SOLUTIONS με την εμπειρία της και την δέσμευση της προς τον πελάτη, υποστήριξε και προετοίμασε σε χρόνο 5 μηνών με επιτυχία το έργο της πιστοποίησης των τριών διευθύνσεων του Οργανισμού. Η συνεργασία της με τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) υπήρξε εξαιρετική και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Περισσότερα άρθρα...