ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜμΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αναμένεται μέχρι τον Μάρτιο να προκηρυχθεί, η νέα δράση για την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση). Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη). Η δράση παρέχει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν – ισχυροποιήσουν τις απαραίτητες εταιρικές δομές στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας, της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων, της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και στο τομέα των ΤΠΕ.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων, που επιθυμούν τη βελτίωση της  διαχείρισης της ενέργειας, την ανάπτυξη νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης καθώς επίσης, την ανανέωση του εξοπλισμού που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου, την διαχείρηση αποθεμάτων και τη διαμόρφωση δικτύου διανομής. Όλα τα παραπάνω θα βοηθήσουν στην εν γένει ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην αγορά.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ-ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους: λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 111,1 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η διάρκεια επενδυτικών σχεδίων θα είναι 18 μήνες/24 μήνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

Δαπάνες Εξοικονόμησης Ενέργειας:

 • Εργασίες διαμόρφωσης των ενδεδειγμένων χώρων της επιχείρησης για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • Ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης
 • Πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452- Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, δαπάνες συμμετοχής σε πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών και σε ψηφιακές εκθέσεις

Δαπάνες στον τομέα των ΤΠΕ

 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (websites)
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops)
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileportals)
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileapps)
 • Ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors)
 • Ψηφιακό εξοπλισμό για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.α.)
 • Αξιοποίηση υποδομών cloud για την διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων
 • Αξιοποίηση υποδομών applicationserviceproviders (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος
 • Συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.
 • Ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.).

Δαπάνες στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας

 • Ανανέωση του εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας

Δαπάνες στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας

 • Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής
 • Στρατηγική Διανομής
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Ροή μετρητών (Cash-Flow)

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρόσκληση του προγράμματος «Αναβάθμιση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών στο λιανικό εμπόριο, στην εστίαση και στην ιδιωτική εκπαίδευση» αναμένεται να εκδοθεί τους πρώτους τρείς μήνες του 2017.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος .

H επιχείρηση μας μπορεί να αναλάβει την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου και την υποβολή του στη διαχειριστική αρχή. Κατά τη διάρκεια σύνταξης του επενδυτικού σχεδίου οι σύμβουλοί μας –με τη μεγάλη εμπειρία τους- καθοδηγούν τον επενδυτή ούτως ώστε να συγκεντρώσει ορθά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και να μεγιστοποιήσει το όφελος από την βαθμολογία και κατά συνέπεια να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης. Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την βέλτιστη καθοδήγηση σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας.

Περισσότερα άρθρα...