ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

imagehandler

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αναμένεται η νέα δράση με τίτλο «Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων». Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι 120 εκατ. ευρώ (δημοσία δαπάνη).

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας ΜΜΕ τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.

Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τη δράση είναι οι εξής:

  • Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)
  • Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
  • Μη Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα
  • Τουριστικά Γραφεία
  • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα είναι 25.000 ευρώ – 400.000 ευρώ, που θα εξειδικεύεται σε επίπεδο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, σε συμπληρωματικότητα με το Ν. 4399/2016 για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Η ενίσχυση θα αφορά στο 40% της επένδυσης αλλά, σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται σε 50%.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό / Ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου

Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

80%

Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ύδατος

100%

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών

Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις

Μέχρι 15.000€

Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου

Μέχρι 40.000€

Λογισμικά και Υπηρεσίες Παραμετροποίησης Λογισμικού

Μέχρι 10.000€

Μεταφορικά Μέσα

Μέχρι 25.000€

Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Μέχρι 4.000€

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗ – ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η πρόσκληση του προγράμματος «Ίδρυση νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων » αναμένεται να εκδοθεί το β’ εξάμηνο του 2017.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση του Προγράμματος .

H επιχείρηση μας μπορεί να αναλάβει την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου και την υποβολή του στη διαχειριστική αρχή. Κατά τη διάρκεια σύνταξης του επενδυτικού σχεδίου οι σύμβουλοί μας –με τη μεγάλη εμπειρία τους- καθοδηγούν τον επενδυτή ούτως ώστε να συγκεντρώσει ορθά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και να μεγιστοποιήσει το όφελος από την βαθμολογία και κατά συνέπεια να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.

 

 

 

Περισσότερα άρθρα...