ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Τρεις νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 525 εκατ. €, υπέγραψε την Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

 

Πρόκειται για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων:

– Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις,

– Γενική Επιχειρηματικότητα και

– Μηχανολογικός Εξοπλισμός

 

Στα πλαίσια των προκηρύξεων, προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 55%, με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

 

Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 107, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3,  ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΡΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 35% 45% 55%
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 35% 45% 55%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 25% 35% 45%
ΗΠΕΙΡΟΥ 35% 45% 55%
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 35% 45% 55%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 25% 35% 45%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 35% 45% 55%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 35% 45% 55%
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 25% 35% 45%
ΑΤΤΙΚΗΣ* 10% 20% 30%
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 35% 45% 55%
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 20% 30% 40%
ΚΡΗΤΗΣ 25% 35% 45%
*Για την Δυτική Αττική, τον Πειραιά και τους Νήσους, τα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 10 μονάδες

 

Πιο συγκεκριμένα:

 

1η Προκήρυξη: «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς, ανέρχεται στα 170 εκατ. €, εκ των οποίων 70 εκατ. €, αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 100 εκατ. €, αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται  εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια, με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000€

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000€

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000€

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000€

ε. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000€.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021.

 

2η Προκήρυξη: «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 205 εκατ. €, εκ των οποίων 200 εκατ. € που αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατ. €, αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης είναι:

α. για μικρές επιχειρήσεις,  το ποσό των 150.000€

β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ποσό των 100.000€.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021.

 

3η Προκήρυξη: «Μηχανολογικός Εξοπλισμός»

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150 εκατ. €, που αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται  εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. Ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000€

β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 250.000€

γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000€

δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000€

ε. για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000€.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Περισσότερα αναμενόμενα προγράμματα μπορείτε να δείτε εδώ.

Για τα ανοιχτά προγράμματα προς υποβολή, μπορείτε να πληροφορηθείτε εδώ.

Περισσότερα άρθρα...